Cái Mơn tháng 8, 2009

 

Cái Mơn Chuẩn Bị Lễ Vinh Quy

Lăo ông Giuse Nguyễn BíchNgọc

 

Chào Mừng Hai Tân Linh Mục

Ông Trùm Marcô Nguyễn Văn Tấn

 

CHÚC MỪNG HAI TÂN LINH MỤC CM

 
 

Ḍng Ba Cát Minh Khấn

Dự tu  Micae Lâm Ngọc

 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM TẠI CÁI MƠN

Maria Nguyễn thị Nữ

 

H́nh Ảnh Tháng 8 / 2009

 

Giáo Lư Dự Bị

HT Maria Nguyễn Thị Bé Bự

 

Giáo Lư Tân Ṭng Tại Cái Mơn

Biện sở Joa. Nguyễn Văn Nê

 

Giáo Lư Viên Họp Rút Ưu Khuyết Điểm

Nguyễn Văn B́nh

 

Thêm Sức Tại Cái Mơn

Glv Anh Thơ

 

Sầu Riêng Cuối Mùa….

Webcaimon@gmail.com

 

Chuyện xưa và nay

Giáo dân Quang Nhậm

 

CÁO PHÓ:  Nữ tu MARIA LÊ THỊ BÀNG

Nt. Maria Trần Thị Trung, TPT

ca đoàn

 

MTG Cái Mơn