CHÚC MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC CHA TÔMA

                                         

      "Hành Tŕnh Trong Đức Ái"

     

 

Giáo Hạt Cái Mơn Hân Hoan

Chào Mừng Bổn Mạng Đức Cha Tôma

Giám Mục Chánh Ṭa Giáo Phận Vỉnh Long

Xin Thiên Chúa ǵn giữ Đức Cha,

  người Cha quảng đại,

  thầy dạy Đức Tin quí mến của Giáo Phận

 luôn được hồn an xác khỏe.

 

               Thay mặt Giáo Hạt Cái Mơn

                       Cha Hạt Trưởng

                 Giuse Nguyễn Ngọc Thích