www.caimon.org mến chào bạn  

 

TÀI LIỆU

CÔNG GIÁO

 

 

1. Các văn kiện

 * Giáo Luật

 * Các Sứ Điệp Truyền Giáo

 * Thông Điệp Thánh Thể

 * Thư Mục Vụ: *

 * Tông Huấn:    *

 * Hiến Chế : 1- Hiến chế về Phụng Vụ Thánh

                              2- Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay

                              3- Hiến chế Tín Lư về Giáo Hội

                              4- Hiến chế Tín Lư về Mạc Khải của Thiên Chúa

 * Sắc Lệnh:   1- Sắc lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương

                                2- Sắc lệnh về Canh Tân Ḍng Tu

                                3- Sắc lệnh về  chức vụ và đời sống các linh mục

                                4- Sắc lệnh về Đào Tạo linh mục

                                5- Sắc lệnh về Hiệp Nhất

                                6- Sắc lệnh về hoạt động Truyền Giáo của Giáo Hội

                                7- Sắc lệnh về nhiệm vụ Mục Vụ của Giám Mục

                                8- Sắc lệnh về phương tiện Truyền Thông Xă Hội

                                9- Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân

 *Tuyên ngôn :  1 -Tuyên ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo

                                    2- Tuyên ngôn về Liên Lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo

                                    3- Tuyên ngôn về Tự Do Tôn Giáo

   2. . . .