TR̉ CHƠI

 

Các tṛ chơi trong tập sách này được phân loại như sau :

A- TR̉ CHƠI SINH HOẠT V̉NG TR̉N

I- TR̉ CHƠI PHẢN XẠ

       Gồm những tṛ chơi có tính cách trí tuệ, đ̣i hỏi người chơi phải có sự linh động biến báo, phản xạ nhanh về các động tác và lời nói của người điều khiển, chơi riêng từng người.

II- TR̉ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẸ

       Gồm những tṛ chơi vận động tại chỗ, đ̣i hỏi sự khéo léo và nhạy bén, ăn khớp với nhau về động tác. Thường th́ chơi chung cả ṿng tṛn.

III- TR̉ CHƠI VẬN ĐỘNG MẠNH

       Gồm những tṛ chơi lưu chuyển, đổi chỗ và chạy nhảy dùng sức lực, sự nhanh nhẹn. Thường th́ chơi chung cả tập thể cùng vận động.

B- TR̉ CHƠI SINH HOẠT THI ĐUA CÁC TỔ

I- TR̉ CHƠI TRONG PH̉NG

       Gồm những tṛ chơi thi đua giữa các tổ hoặc các nhóm với nhau.

1- Tṛ Chơi Có Dụng Cụ.

2- Tṛ Chơi Suy Đoán Và Sáng Chế.

II- TR̉ CHƠI NGOÀI TRỜI

       Gồm những tṛ chơi thi đua giữa các tổ hoặc các nhóm với nhau.

1- Tṛ Chơi Có Dụng Cụ

2- Tṛ Chơi Không Có Dụng Cụ

 BACK