www.caimon.org mến cho bạn  

GIỌT NƯỚC  MẮT CUỐI CNG

Vietnamese Missionaries in Asia

 

               Tập 1                  Tập  2

                    Tập 3                  Tập 4

                    Tập 5                  Tập  6

                    Tập 7                  Tập  8

                    Tập 9                  Tập  10