VI LOẠI C NGON

www.caimon.org mến cho bạn  

 

Xin bấm vo đy coi :

* C chp lớn nhứt thế giới
  * Những ch c tr khổng lồ

   

C m sao

C bạch điều

C trp vy vng

C căng ct

C ngừ sọc dưa

C hồng đỏ

C nục trời

C b toli

C mng gai di

C vược

C đồng vy sợi

C tro vy lưng đen

C hồng chấm đen

C phn khoa

C thu vạch

C hồng vy ngang

C nhồng vn

C phn một sọc

C bạc m

C ngừ vy vng

C chầm

C hồng bốn sọc

C căng vẳy to

C quai vn

C b su sọc

C Ngừ Chủ

C hồng bạc

C phn hồng

C Song chấm trắng

C sng gi